DCSIMG
height:202px; height:26px; left:10px; left:467px; position:absolute; position:absolute; top:394px; top:560px; width:610px; width:91px; z-index:1; z-index:2; //_tag.dcsDownload(event); //_tag.dcsOffsite(event); _gaq.push(["_trackPageview", '/downloads/' + extension[1].toUpperCase() + this.href.replace(isInternal, '')]); _gaq.push(["_trackPageview", '/external/' + this.href.replace(/^(https?|ftp|news|nntp|telnet|irc|ssh|sftp|webcal):\/\//i, '').split('/').join('--')]); _gaq.push(["_trackPageview", '/mailto/' + this.href.substring(7)]); var extension = isDownload.exec(this.href); // download (file) // external // mailto ClickArea.animate({ top: "-210px" }, 500); ClickArea.animate({ top: "0" }, 500); LastUL.css("margin-left", -(250 - LastLIWidth + 2)); LastUL.css("margin-left", -newWidth); LastUL.width(250); else if (this.href) { if ($(this).attr("href").match(/^mailto:/)) { if (isDownload.test(this.href)) { } } } $("ul", this).stop(true, true).slideDown(200); $("ul", this).stop(true, true).slideUp(200); $("ul", this).stop(true, true).slideUp(200); // Is the clicked URL internal? // list of extensions to track.

 

 

 

LastUL.stop(true, true).slideDown(200); else { else { else { if (ClickArea.css("top") != "0px") { if (isInternal.test(this.href)) { if (newWidth > 0) { var ClickArea = $(this).parent().parent(); var LastLIWidth = $(this).width(); var LastUL = $("ul", this); var LastULWidth = LastUL.width(); var isDownload = new RegExp("\\.(" + trackDownloadExtensions + ")$", "i"); var isInternal = new RegExp("^(https?):\/\/" + window.location.host, "i"); var newWidth = LastULWidth - LastLIWidth + 2; // Add 2 for border. var trackDownloadExtensions = "7z|aac|arc|arj|asf|asx|avi|bin|csv|doc?x|exe|flv|gif|gz|gzip|hqx|jar|jpe?g|js|mp(2|3|4|e?g)|mov(ie)?|msi|msp|pdf|phps|png|ppt?x|qtm?|ra(m|r)?|sea|sit|tar|tgz|torrent|txt|wav|wma|wmv|wpd|xls?x|xml|z|zip"; } } } } } }; $(event.target).parents("a:first,area:first").andSelf().filter("a,area").each(function() {

 
makedonya üniversitesi'Hizmet yerinde verilir'. Bu mottoyla yola çýktýk ve hala en doðrusunun bu olduðunu düþünüyoruz. Bizde, öðrencinin gideceði ve öðrenim hayatýný geçireceði ülke olan Ukrayna'da yaþýyoruz ve merkez ofisimiz burada!
makedonya üniversitesiÜniversite kabulünü aldýðýmýz ve rehberliðimizde vize baþvurusu yapan öðrencilerimize - Türkiye'de ilk ve tek olarak - vize garantisi veriyoruz. Vizenizi alamazsanýz tüm ücretinizi iade ediyor ve bunu sözleþmemizede yazýyoruz! . Ukrayna'nýn kaliteli ve prestijli üniversitelerinde eðitimine baþlamak veya eðitimini devam ettirmek isteyen öðrenciler için yeni dönem kayýtlarý devam ediyor. Kayýt olmak için geç kalmayýn!

Uzun yýllarýn verdiði deneyim ile öðrencilerimize Sumy Üniversitesine % 100 yerleþtirme garantisi veriyor ve bunu sözleþmemize de yazýyoruz. function() { function() { function() { function() { function() { } } } }); }, },